Stel je vraag
0

cursus wiskunde p. 20

asked 2018-03-28 04:26:41 -0500

Adara gravatar image

Op pagina 20 van wiskunde staat bij punt 2.5 goniometrische vergelijkingen in de vorm van psin^2 (ax+b)=q moeten we die kennen voor ingangsexamen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-28 04:39:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neem maar aan van wel, ook als ze niet expliciet vermeld zijn in het leerstof overzicht. In 2016 werd die vermelding weggelaten, maar er duiken wel regelmatig vragen op die hier een variante op zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-28 04:26:41 -0500

Aantal keer gelezen: 51 keer

Laatst gewijzigd: Mar 28 '18