wiskunde, ruit p. 24 p. 2.8.2

asked 2018-03-28 06:04:14 -0500

Adara gravatar image

Kunnen we oppervlakte van een ruit bereken als we de oppervlakte van de trapezium kennen? Want vier trapeziums vormen een ruit?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Teken dat eens uit. Hoe ga je die vier trapeziums samen leggen? Dan neem ik aan dat ze ook alle 4 even groot zijn.

Myriam@REBUS ( 2018-03-28 06:37:11 -0500 )edit

Ja alle vier moeten gelijk zijn

Adara ( 2018-03-28 07:23:39 -0500 )edit