verdubbelingsformules

asked 2018-03-29 16:19:05 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hallo

Ik vroeg me af of er wordt verwacht van ons dat we de verdubbelingsformules en formules van Simpson moeten kennen?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik dacht dat dat niet verwacht werd, maar lijkt me handig om ze wel te kennen.

Sam ( 2018-03-30 04:23:50 -0500 )edit

De verdubbelingsformules zijn inderdaad heel praktisch, ook voor oplossen van integralen. De formules van Simpson zijn niet nodig.

Myriam@REBUS ( 2018-03-30 13:27:12 -0500 )edit