Stel je vraag
0

wiskunde, goniometrie

asked 2018-03-30 06:54:12 -0500

Adara gravatar image

cos (2x) = cos^2(x)-sin^2(x)

als men cos^2 (2x) heeft is het dan gelijk aan (cos^2(x) - sin^2(x))^2

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-03-30 14:34:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

cos (2x) = cos²x -sin²x

(cos (2x))² = (cos²x -sin²x)² = (cos(x))^4 -2cos²xsin²x +(sinx)^4

Dat lijkt me correct.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-30 06:54:12 -0500

Aantal keer gelezen: 81 keer

Laatst gewijzigd: Mar 30 '18