Stel je vraag
0

wiskunde, 2.1.20

asked 2018-04-01 13:34:02 -0500

Katrijn.Dewaele gravatar image

Hoe los je deze vraag het best op? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-02 14:39:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe kan je sin(1) of cos(1) benaderen? Vergelijk met pi/3, dat een klein beetje groter is dan 1. Dus is sin(1) kleiner dan sin (pi/3) en cos(1) groter dan cos (pi/3).

Hiermee zou de oefening moeten lukken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-01 13:34:02 -0500

Aantal keer gelezen: 58 keer

Laatst gewijzigd: Apr 02 '18