Stel je vraag
0

Chemie: stabiliteitsregels

asked 2018-04-03 09:43:30 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-04-04 01:05:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hallo,

Zou iemand met enkele voorbeeldjes kunnen uitleggen wat de stabiliteitsregels precies inhouden en wanneer deze optreden?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-04-04 01:13:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-04-04 01:14:57 -0500

De stabiliteitsregels zijn de volgende:

1) Edelgasconfiguratie

2) Volledig bezet subniveau

3) Half bezet subniveau

Je moet dus eerst nagaan of je de edelgasconfiguratie kan vormen met je elektronenconfiguratie. Indien dat niet lukt ga na of je een volledig bezet subniveau kunt realiseren (bv s of p of d) en als laatste een half bezet subniveau.

Op die manier kan er dus een herschikking van de elektronen gebeuren bij de overgangselementen (elementen die in het periodiek systeem in het D-blok staan) om aan de stabiliteitsregels te voldoen.

Dit gebeurt bij Cr en Mo. Wanneer er door het verplaatsen van 1 elektron er 2 halfgevulde orbitalen ontstaan bv. S en D half gevuld dan zal dit gebeuren daar er hierdoor een energetisch stabielere electronenconfiguratie ontstaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel voor de uitleg, Koen!

Sam ( 2018-04-04 03:20:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-03 09:43:30 -0500

Aantal keer gelezen: 857 keer

Laatst gewijzigd: Apr 04 '18