Stel je vraag
0

Biologie: gentechnologie

asked 2018-04-03 10:58:41 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-04-03 11:00:09 -0500

Hallo,

Moeten we voor het toelatingsexamen het hoofdstuk gentechnologie/biotechnologie kennen? Ik zie dit niet meteen staan op het leerstofoverzicht, maar dacht eigenlijk dat we dat wel moesten kennen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-08 05:50:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat staat bij erfelijke informatie (PCR staat in ieder geval daar)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-21 10:38:26 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Klopt, let wel op... er is een groot deel van biotechnologie weggevallen... maar bekijk het zeker nog (indien je tijd hebt uit veiligheid)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-03 10:58:41 -0500

Aantal keer gelezen: 117 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '18