Stel je vraag
0

Chemie; elektronenconfiguratie

asked 2018-04-07 06:21:22 -0500

Katrijn.Dewaele gravatar image

updated 2018-04-07 09:54:34 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij het onderdeel van elektronenconfiguratie en hokjesmodel vermeldt men nog de stabiliteitsregel. Hierbij zegt men dat half gevulde schillen stabieler zijn dan niet gevulde schillen en dat volledige schillen ook stabieler zijn. Hoe moet je dit interpreteren en wat bedoeld men met inversies in deze context?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-07 09:53:57 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Kijk eens naar de vraag van Sam (4 april 2018). Zoekterm stabiliteitsregels. Kan je verder met de informatie die je daar terug vindt?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

zeker! Heel erg bedankt!

Katrijn.Dewaele ( 2018-04-07 10:29:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-07 06:21:22 -0500

Aantal keer gelezen: 223 keer

Laatst gewijzigd: Apr 07 '18