Stel je vraag
0

Fysica warmteleer

asked 2018-04-09 11:36:01 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-04-09 16:43:11 -0500

Hallo ik heb een vraagje.

Als je zoekt naar de stof waarin een vloeistof het snelst zal afkoelen, is dat dan de stof met de hoogste of met de laagste warmtecapaciteit?

Bij het redeneren dacht ik het volgende: warmtecapaciteit het vermogen is om warmte op te slaan, dus hoe hoger je warmtecapaciteit, hoe langer de warmte behouden blijft in het systeem. De stof met de laagste warmtecapaciteit gaat dan als snelste afkoelen.

Kan iemand mij zeggen of dit juist of fout is?

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-26 13:57:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De evenwichtstemperatuur kan je berekenen door:

c~water * m~water * (T-x)= c~beker * m~beker * (t-x)

Als je deze cijfers voor het rechter lid van de vergelijking invult kom je voor

ijzer: 460 * 0.1 = 46

aluminium 910 * 0.03 = 27

koper 390 * 0.15 = 58.5

zilver 230 * 0.05 = 11.5

Als je het zo bekijkt zal de temperatuur laagst zijn bij de koperen beker.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dag Myriam, zou je nog eens kunnen uitleggen hoe we uit deze berekeningen kunnen concluderen dat de temperatuur het laagst zal zijn bij de koperen beker?

Sam ( 2018-04-26 14:31:19 -0500 )edit

De koperen beker heeft de hoogste warmtecapaciteit. Dat wil zeggen dat als je daar warme koffie in giet dat er het meeste warmte naar de koperen beker gaat in vergelijking met de andere bekers. De evenwichtstemperatuur zal dus het laagst zijn bij de koperen beker.

Myriam@REBUS ( 2018-06-24 05:06:17 -0500 )edit
0

answered 2018-04-10 17:09:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zoals gezegd hierboven, snelheid is niet de juiste vraag.

Wat je wel kan berekenen is de evenwichtstemperatuur. Dat doe je door het schrijven van de warmtebalans.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dag Myriam, ik ben er nog steeds niet helemaal uit hoe ik deze oefening oplos. Dit is wat ik heb gedaan: ik heb voor elke mogelijkheid de warmtecapaciteit berekend. Zo blijkt dat de koperen beker van 150 gram de grootste warmecapaciteit heeft.

Sam ( 2018-04-26 11:42:58 -0500 )edit
0

answered 2018-04-09 15:28:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Die vraag begrijp ik niet. Kan je het verduidelijken?

Ga je water mengen met een andere vloeistof?

Warmtecapaciteit is het vermogen van een stof om warmte op te nemen of af te geven. (de warmte-inhoud als je dat beter ziet) - De snelheid waarmee die warmte afgegeven wordt hangt van andere zaken af: de grootte van het contact oppervlak, het verschil in temperatuur...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb een voorbeeld van een oefening toegevoegd

Sam ( 2018-04-09 16:43:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-09 11:36:01 -0500

Aantal keer gelezen: 1,404 keer

Laatst gewijzigd: Apr 26 '18