Stel je vraag
0

fysica, 2.1.2

asked 2018-04-09 23:54:57 -0500

Adara gravatar image

Voor vraag B op welke plaats zullen ze elkaar kruisen?

ik heb deze stelstel xA+ XB= 800m xA= 10. t xB=800-4.t

ik weet uit vraag A dat op tijdstip 81.4s ze elkaar kruisen.

Dan zou ik toch normaal deze tijdstip in xA en xB moeten invullen om plaats waarbij ze elkaar kuisen te vinden? Maar dat klopt niet voor A en B. Waar zit mijn denkfout?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-04-10 15:26:18 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Hey Adara, ik heb deze oefening als volgt opgelost. Eerst de plaatsfunctie van fietser A en fietser B opstellen. Ik heb de x-as naar rechts gekozen en de oorsprong links daarvan.

  • Fietser A beweegt naar de oorsprong toe en krijgt hierdoor een negatieve snelheid (-4m/s). De plaatsfunctie van fietser A is: x(t) = - 4 m/s . (t-10) + 800. Dit komt omdat hij vertrekt na 10 seconden en zijn beginpositie 800m is.

  • Fietser B beweegt in positieve x-richting en krijgt hierdoor een positieve snelheid. De plaatsfunctie van fietser B is: x(t) = 10 m/s . (t - 30). Dit komt omdat hij vertrekt na 30 seconden.

a) Op welk tijdstip zullen ze elkaar kruisen? Hiervoor heb ik de plaatsfunctie van fietser A gelijkgesteld aan de plaatsfunctie van fietser B. Met andere woorden: -4 m/s . (t-10) + 800 = 10 m/s . (t - 30). Zo kwam ik op t = 81,4 seconden, zoals jij ook gevonden hebt!

b) Op welke plaats zullen ze elkaar kruisen? Hiervoor heb ik het tijdstip t=81,4 s ingevuld in de plaatsfunctie van fietser A. Dit kan je ook invullen in de plaatsfunctie van fietser B aangezien je ze in vraag a) aan elkaar gelijk hebt gesteld voor dat tijdstip. Zo kom je op 514 meter.

Hopelijk is het een beetje duidelijk? Succes!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2018-04-09 23:54:57 -0500

Aantal keer gelezen: 263 keer

Laatst gewijzigd: Apr 10 '18