fysica, 2.16

asked 2018-04-10 00:53:44 -0500

Adara gravatar image

Ik begrijp niet waarom bij op t3 de snelheid constant is? op t3 is snelheid toch gelijk aan nul? En het gaat om twee EVRB bewegingen waarbij versnelling constant is en niet snelheid

bovendien als me afgeleide van x(t) neemt bekomt men v(x) op t3 is x(t)=cte en zou dus v(t)=0 moeten zijn

of is het omdat die tweede EVRB een horizontale worp voorstelt? Waarbij in de x-richting v(x)nul= nul=cte.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Kan de snelheid niet constant nul zijn?

Myriam@REBUS ( 2018-04-10 17:16:01 -0500 )edit

Ja zeker, ... ik snap het nu. Dankje

Adara ( 2018-04-12 04:33:08 -0500 )edit