fysica, 2.1.10

asked 2018-04-10 12:58:18 -0500

Adara gravatar image
  1. Hoe kan men bij deze vraag uit de opgave afleiden dat tweede auto een ERB uitvoert, van eerste auto is de x(t)grafiek getekend die een dal parabool is waaruit men kan afleiden dat het een EVRB is.
edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

En welke vorm heeft de grafiek van de tweede auto?

Myriam@REBUS ( 2018-04-10 17:11:11 -0500 )edit

Als ik het teken kom ik een rechte uit, dus ERB

Adara ( 2018-04-12 04:40:30 -0500 )edit