fysica, kinematica, 2.5.1

asked 2018-04-12 06:07:21 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-04-12 06:19:25 -0500

vraag b, wat is dan de grootte van zijn snelheid bij het neerkomen?

  1. Welke snelheid vraagt men? De snelheid in de x richting toch? En dat is constant aangezien het om ERB gaat, dan zou het zelfde antwoord als a moeten zijn v= 56 m/s ?

  2. voor c, ik neem tang van alfa= hoogte langs y-as / afstand langs xas = 10 m / 81m= 0.12° dat is fout, maar waarom,

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik denk dat ik het al weet, men vraagt om de resulterende snelheid, want we weten nu snelheid in y en x richting.

Adara ( 2018-04-12 06:14:10 -0500 )edit

Juist, maar vergeet bij het optellen niet dat de twee snelheden loodrecht op elkaar staan (Pythagoras!)

Myriam@REBUS ( 2018-04-12 07:34:37 -0500 )edit