Stel je vraag
0

biologie, subcelluaire deeltjes

asked 2018-04-13 07:28:27 -0500

Adara gravatar image

wat is verschil tussen subcelluaire en submicroscopische deeltjes?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-21 11:05:10 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Submicroscopisch = niet te zien met een lichtmicroscoop (dus enkel met elektronenmicroscoop) Subcellulair = submicroscopisch van cellulaire onderdelen

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-13 07:28:27 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '18