Stel je vraag
0

Fysica 3.1.6

asked 2018-04-17 11:26:43 -0500

Noah.Pluymers gravatar image

updated 2018-04-17 12:58:16 -0500

Bij deze vraag, die luidt als volgt:

Je kunt de versnelling van een voorwerp met massa m meten door het aan een touwtje op te hangen en de uitwijkingshoek (alfa) te meten terwijl een kracht een versnelling a (vector) veroorzaakt. Wat is de versnelling i.f.v. (alfa)?

image description

weet ik niet zo goed hoe ik de 'functie moet gaan opstellen en of ik er van uit mag gaan of de zwaartekracht op de bal plus de verticale component nul mag zijn.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-17 15:05:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als de bal stil hangt kan je er van uit gaan dat de krachten in balans zijn. Er is enerzijds de touwkracht, anderzijds de zwaartekracht en de reactiekracht op de versnelling. De eerste houdt de laatste 2 in balans.

Teken deze krachten er eens bij. En bedenk dan een manier om de tangens van de hoek alfa te vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-17 11:26:43 -0500

Aantal keer gelezen: 289 keer

Laatst gewijzigd: Apr 17 '18