Stel je vraag
0

Biologie, vraag 22

asked 2018-04-18 03:26:57 -0500

Adara gravatar image

Een groene plant staat in het licht, De lucht bevat radioactief zuurstofgas. Welke door de plant gevormde stof zal eerst radioactief zijn? a) ATP b)glucose c)CO2 d)water

Ik zou glucose of water zegen. Alleen weet ik niet welke ik moet kiezen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-21 10:23:16 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je moet denken aan de celademhaling -- de zuurstof wordt opgenomen tijdens de terminale oxidaties en komt er dan uit als water

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-20 00:55:54 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Dag Adara, dit is wat ik in de les heb gezien: De O-atomen van CO2 worden inderdaad ingebouwd in glucose en water. De plant zal echter de gevormde glucose verbruiken voor zijn celademhaling, dus het antwoord is water.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Merci Britt, ze vragen toch welke door de plant gevormde stof zal eerst radioactief zijn? lijkt het dan niet alsof ze vragen welke wordt eerst gevormd? Ze zullen beiden radioactief zijn toch?

Adara ( 2018-04-20 06:09:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-18 03:26:57 -0500

Aantal keer gelezen: 191 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '18