Stel je vraag
0

IVV teksten

asked 2018-04-18 05:28:29 -0500

Adara gravatar image

" Kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen hebben meer kans om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Het risico zou verhoogd zijn met een factor 1.2. "

Als men het zo leest, wat moet men verstaan onder die factor 1.2? Dat risico om leukemie te krijgen x is en nu x + 1.2? Of x . 1.2?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-18 06:03:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is X maal 1.2

In het andere geval zou er bijvoorbeeld staan het risico is toegenomen met 20%. Dan moet je (100+20)/100 als factor nemen.

Lukt dat?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-18 05:28:29 -0500

Aantal keer gelezen: 82 keer

Laatst gewijzigd: Apr 18 '18