Stel je vraag
1

Cilinder hoogte in functie van straal

asked 2016-05-21 07:21:00 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

Bij de oefeningenbundel van wiskunde, analyse 3.3, moet je bij vraag 1 een functie opstellen voor de inhoud van een cilinder (je wil een inhoud van 1 liter) waarbij je hoogte en straal de onbekenden zijn. Je moet (vooraleer je deze functie kan afleiden om het minimum te vinden) ook de hoogte schrijven in functie van de straal of omgekeerd. Hoe kan je deze vergelijking opstellen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-05-21 22:57:03 -0500

updated 2016-05-21 23:40:54 -0500

De oefening vraagt om de hoeveelheid blik te minimaliseren. Hiervoor moet je dus de oppervlakte beperken van de cilinder: onder- en bovenvlak plus mantel: $Opp. = 2 \pi r^2 + 2 \pi r h$ Via de inhoud kan je inderdaad dan de hoogte $h$ schrijven in functie van de straal $r$: $ Inhoud = 1 dm^3 = \pi r^2 h$ Uit deze tweede vergelijking haal je de hoogte en je substitueert die in de eerste vergelijking die je dan kan afleiden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-21 07:21:00 -0500

Aantal keer gelezen: 467 keer

Laatst gewijzigd: May 21 '16