Stel je vraag
0

Chemie 2016 Rebus 4-23

asked 2018-04-22 05:11:52 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

De vraag: Als men ammoniakgas en dizuurstofgas laat reageren wordt er stikstofmonoxidegas en waterdamp gevormd. Wat zijn de meest eenvoudige coefficienten?

Ik heb NO =2 en H2O = 4 berekend, maar in mijn cursus is D, NO= 4 en H2O=6 aangeduid, klopt dit?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-04-22 12:56:03 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-04-22 13:59:29 -0500

NO=4 en H2O=6 is correct. Heb je voor ammoniak de juiste molecuulformule gebruikt?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-22 14:09:22 -0500

Koen@REBUS gravatar image

NH3 + 02 --> NO + H20

Als je voor deze reactievergelijking te juiste coëfficiënten zoekt voor NO en H2O is het correct dat dit 4 en 6 zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-22 05:11:52 -0500

Aantal keer gelezen: 103 keer

Laatst gewijzigd: Apr 22 '18