Stel je vraag
0

Vraag 4-45 Chemie

asked 2018-04-22 17:12:08 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2018-04-23 14:45:08 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hallo

Ik snap niet waarom het antwoord B is bij de vraag: In een eerste beker bevindt zich 0.4 M Natriumhydroxide. Een tweede beker bevat een gelijke volume 0.2 M waterstofchloride. MEn voegt de inhoud van de tweede bekers bij elkaar. Welke concentraties van de stoffen vindt men in de oplossing bij evenwicht na de reactie?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-04-23 04:02:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Schrijf de reactievergelijking. Werk stoechiometrisch uit. Neem voor elke van de oplossingen 1 liter.

Controleer welke molhoeveeheden overblijven op het einde van de reactie.

Ga na welke concentratie aan verschillende ionen je terugvindt rekening houdend met het feit dat H2O nauwelijks splitst in ionen.

Rekening houden met het volume op het einde van de reactie.

Geef maar even aan welke concentraties aan ionen je dan bekomt en of dit overeenkomt met antwoord B.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-22 17:12:08 -0500

Aantal keer gelezen: 135 keer

Laatst gewijzigd: Apr 23 '18