Stel je vraag
0

wiskunde, integeral

asked 2018-04-24 05:14:39 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-09 15:02:52 -0500

Koen@REBUS gravatar image

1) Hoe berekent men best de integeraal van sin^2(x).dx?

2) kan men sin^2(x) schrijven als sin(x).sin(x)?

3) wat is de afgeleide van sin^2 (x)= ?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-24 07:20:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

1) Zet deze om in sin²x= 1/2(1-cos 2x) en werk deze integraal uit (voor het cos 2x deel zal je een substitutie moeten doen naar t=2x) Zo wordt de integraal van sin²x = x/2 - sin 2x +C

2) Ja, sin²x = (sinx)²

3) afgeleide met gebruik van de kettingregel: d(sin²x)/dx= 2 sinx cosx

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-24 05:14:39 -0500

Aantal keer gelezen: 455 keer

Laatst gewijzigd: Apr 24 '18