Stel je vraag
1

fysica 3.2.18

asked 2016-05-22 05:14:57 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Moet je hier geen rekening houden met de snelheid en dus met de kinetische energie?image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-05-22 10:58:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Theoretisch moet je de kinetische energie bovenaan de waterval ook meetellen. In de praktijk zal de snelheid van het water bovenaan te verwaarlozen zijn tegenover de snelheid onderaan de waterval.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-22 05:14:57 -0500

Aantal keer gelezen: 109 keer

Laatst gewijzigd: May 22 '16