Stel je vraag
0

fysica augustus 2017 warmteleer

asked 2018-04-30 03:16:33 -0500

Nyah.Renard gravatar image

image description

Ik dacht dat het antwoord A was, want hoe hoger de temperatuur, hoe meer de druk zal stijgen. Maar het antwoord is B want de druk blijft constant. Hoe kan je dat afleiden?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-30 05:45:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De bovenkant van het van kan vrij bewegen, dus bij stijgen van de temperatuur gaat de bovenkant omhoog en de druk blijft gelijk. Strikvraag dus!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-30 03:16:33 -0500

Aantal keer gelezen: 86 keer

Laatst gewijzigd: Apr 30 '18