Stel je vraag
0

Chemische evenwicht, theorie

asked 2018-05-01 04:58:23 -0500

Adara gravatar image

Bij de meeste oefeningen oven chemische evenwicht van Rebus cursus zie ik dat er staat " in het afgesloten reactievat". Daarom denk ik dat het belangrijk gegeven is misschien? Maar waarom is dat belangrijk om te weten?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-03 01:51:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het gaat dan waarschijnlijk over reacties met gassen. Je kan begrijpen dat bij een open reactievat met gassen er moeilijk reactie kan optreden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-01 04:58:23 -0500

Aantal keer gelezen: 91 keer

Laatst gewijzigd: May 03 '18