Stel je vraag
0

Wiskunde vraag 4.3.3

asked 2016-05-22 08:52:51 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

Wanneer ik deze vraag oplos met een kansboom bekom ik voor vraag a) 2/7 en voor vraag b) 12/49.

Ik wou om te oefenen ook eens proberen om deze vraag met behulp van Laplace op te lossen maar dit lukt me niet. Ik denk dat het totaal aantal uitkomsten een variatie van 2 uit 7 is, maar voor het aantal gunstige uitkomsten heb ik al vanalles geprobeerd maar kom ik nooit hetzelfde antwoord uit als wanneer ik met een kansboom werk. Zijn mijn antwoorden bij de kansboom juist en hoe moet ik deze vraag dan oplossen met behulp van Laplace ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-05-22 10:33:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Geval a) *(combinatie van 1 uit 1) (combinatie 1 uit 6) / (combinatie van 2 uit 7)* Verklaring: Je trekt de naam van Isaac uit de pot, samen met nog een andere naam. In de noemer staan alle mogelijke combinaties van 2 namen.

Geval b) *[(combinatie van 1 uit 1) (combinatie 1 uit 6) + (combinatie van 1 uit 1) (combinatie 1 uit 6)] / [(combinatie van 1 uit 7)(combinatie van 1 uit 7)] * Verklaring: Teller: Je trekt eerst de naam van Isaac, gevolgd door het trekken van één van de andere namen of net andersom. Noemer: Je trekt één van de 7 namen, en vervolgens nog eens.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-22 08:52:51 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: May 22 '16