Stel je vraag
0

7, chemische evenwicht + oplosbaarheid S

asked 2018-05-02 02:43:23 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-03 06:27:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Op pagina 86 staat dat de oplosbaarheid S wordt beïnvloed door temperatuur, druk en polariteit.

1) wat bedoelt men met polariteit in deze context? ( Moet men naar lewisformule van de reagentia kijken?)

2) Waarom is oplosbaarheid S afhankelijk van druk en Ks is enkel afhankelijk van temperatuur?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-03 01:59:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

1) de polaritet van het oplosmiddel en de opgeloste stoffen zijn hier beide van belang. Polaire stoffen lossen goed op in polaire oplosmiddelen. Hetzelfde geldt voor de apolaire stoffen en apolair oplosmiddel

2) oplosbaarheid is afhankelijk van de druk bij gassen. Verder is de oplosbaarheidsconstante (Ks) gerelateerd aan de oplosbaarheid van vaste stoffen in een vloeistof.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u Koen, maar waarom is oplosbaarheidsconstante gerelateerd aan de oplosbaarheid van vaste stoffen in een vloeistof? Want bij de formule van Ks, komt geen concentratie van vaste stoffen voor?

Adara ( 2018-05-03 04:01:59 -0500 )edit

Oplosbaarheid is gerelateerd aan de concentratie van de ionen in het oplosmiddel opgenomen bij een bepaalde temperatuur. De concentratie van deze ionen komt wel voor in de vergelijking van Ks. Concentratie vaste stof verandert nauwelijks vandaar niet opgenomen in de vergelijking van Ks.

Koen@REBUS ( 2018-05-03 06:30:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-02 02:43:23 -0500

Aantal keer gelezen: 274 keer

Laatst gewijzigd: May 03 '18