Stel je vraag
0

Chemie 6-OIII-05

asked 2018-05-09 09:16:42 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

updated 2018-05-09 15:01:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik heb een vraag over de oefening 6-0iii-05. Ik snap niet wat de geleiding is? Hoe kan je dit uitzetten in een grafiek? Wat heeft dit met oplosbaarheid te maken?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-09 14:45:54 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe meer ionen er in oplossing zijn hoe groter de geleidbaarheid. De ionen zijn de transportmiddelen voor elektronen. De elektronen kunnen zich verplaatsen van de negatieve ionen naar de positieve ionen en zo door de vloeistof heen.

Zoek ook eens op de zoekterm 'chemie 7-34' dan kan je de uitgewerkte oplossing vinden voor deze oefening.

Kan je hiermee verder?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-09 09:16:42 -0500

Aantal keer gelezen: 154 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '18