Stel je vraag
0

Slinger, dynamica

asked 2018-05-13 10:59:39 -0500

Sebastiaan.Stoffels gravatar image

Vraag: een massa m hangt aan een slinger met lengte L en vertrekt met een uitwijkingshoek a t.o.v. die evenwichtstoestand. bewijs dat de snelheid v van de massa in de laagste stand = (2gL(1-cos(a))^1/2 Ik heb een tekening gemaakt. Situatie 1) 0=Fs-Fzcos(a) Laagste punt: Fs-Fz= m(v^2/L) Hieruit haal ik de snelheid maar dit is niet wat ik moest bewijzen. Ik weet echter niet waar mijn fout zit. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-13 11:39:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Gebruik behoud van energie. De hoogte in de beginpositie geeft de potentiële energie. Die kan je schrijven in functie van de lengte van het touw en de cosinus van alfa.

In het laagste punt is de potentiële energie omgezet in kinetische energie en kan je de snelheid berekenen. Uit deze snelheid kan je de centripetaal kracht en de touwkracht berekenen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oke, ik heb het. Hartelijk dank!

Sebastiaan.Stoffels ( 2018-05-14 11:56:20 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-13 10:59:39 -0500

Aantal keer gelezen: 212 keer

Laatst gewijzigd: May 13 '18