Stel je vraag
0

fysica optica

asked 2018-05-14 11:07:11 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-05-14 15:08:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo, ik heb een vraagje. Kan een virtueel beeld altijd gezien worden? Vraag 5 juli 2015 gaat hierover.

Alvast bedankt,

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-14 11:16:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Een virtueel beeld kan gezien worden. Een bril maakt zo een beeld op de juiste afstand.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel, Myriam!

Sam ( 2018-05-14 11:57:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-14 11:07:11 -0500

Aantal keer gelezen: 128 keer

Laatst gewijzigd: May 14 '18