Stel je vraag
0

fysica elektrostatica

asked 2018-05-14 14:45:09 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-05-17 08:59:56 -0500

Hallo, hoe kan ik deze oefening het best oplossen?

Betekent geen nettokracht dan dat de ladingen elkaar gaan opheffen?

Zou het kunnen dat de som van de 2 kleinste krachten groter moet zijn dan de grootste opdat deze grootste gecompenseerd kan worden?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-14 15:04:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Inderdaad, de som van de twee kleinste krachten moet groter zijn dan de grootste. De krachten kan je berekenen uit de ladingen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Sam ( 2018-05-14 15:05:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-14 14:45:09 -0500

Aantal keer gelezen: 132 keer

Laatst gewijzigd: May 17 '18