Stel je vraag
0

fysica kinematica

asked 2018-05-15 12:03:32 -0500

Sam gravatar image

Ik heb een vraag over deze oefening. Ik heb ze op 2 verschillende manieren opgelost, maar ik vraag me nu af of beide manier correct zijn.

1) Het vliegtuig legt horizontaal 2500 meter af in 120 s. Vgem = Δx / Δt -> Vgem = 2500/120 = 20,8 m/s = 75 km/h

2) Horizontaal legt het vliegtuit 2500 m af, verticaal legt het vliegtuig 250 m af. de resultante is dus wortel van 2500 kwadraat + 250 kwadraat = 2500 en 2500/120 = 20,8 = 75 km/h

Kloppen beide methoden?

Alvast bedankt!

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-15 13:17:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De tweede methode is het meest volledig, omdat je daar ook de vertikale snelheid mee neemt. (Maar die is te verwaarlozen tegenover de horizontale.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Sam ( 2018-05-15 13:33:28 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-15 12:03:32 -0500

Aantal keer gelezen: 91 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '18