Stel je vraag
1

fysica 4.3.5

asked 2016-05-23 07:31:55 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Wat ik niet goed begrijp aan deeltje C) van deze vraag is dat er expliciet staat dat de positieve plaat geaard is en de afstand toch niet 0 is, waardoor de potentiele energie gelijk zou zijn aan 0? Is de vergelijking bij deeltje b gelijk aan de volgende dan: Ekinanode + Epotanode (gelijk aan 0) = Ekinkathode (gelijk aan 0) + Epotkathode( is deze dan gelijk aan het antwoord uit C)?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-05-24 07:56:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In een elektrisch systeem met twee polen of elektroden spreken we van kathode voor de pool waar de elektronen in gaan. De tegengestelde pool of elektrode heet de anode. De begrippen kathode en anode hebben betrekking op de richting van de doorgevoerde stroom.

In een vacuümbuis is de kathode de pool waar elektronen uit worden vrijgemaakt. Dus dit kan je gelijkaardig beschouwen.

De elektronen gaan ik dit geval van de negatief geladen kathode naar de niet geladen anode. De potentiële energie van de kathode is negatief zodat het elektron energie wint als het van de kathode naar de anode gaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oké dat begrijp ik. Als de potentiële energie van de anode 1.6 x 10(-14) bedraagt , hoe moet je dan de Epot van de kathode berekeken? Deze heb ik gelijkgesteld aan 1.6 x 10(.14)?

Anne-Sophie ( 2016-05-24 08:28:40 -0500 )edit

De potentiële energie van het elektron aan de kathode is -1.6 10^(-14) en O aan het einde. De energiewinst is het verschil in potentiële energie.

Myriam@REBUS ( 2016-05-24 08:55:33 -0500 )edit
0

answered 2016-06-01 11:01:48 -0500

Anne-Sophie gravatar image

image description Ik veronderstel dat dit juist is? Ik bekom het juiste antwoord toch op deze manier.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat ziet er juist uit.

Myriam@REBUS ( 2016-06-01 11:10:14 -0500 )edit
0

answered 2016-05-23 08:08:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De potentiële energie bij de positieve plaat is 0, maar bij de negatieve plaat is die -100000 Volt * (-e).

Het potentiaalverschil van 100000 Volt uit de opgave komt door -100000 V aan de negatieve plaat, 0 V aan de positieve.

De redenering is juist, behalve dan voor de Epotanode, die dus 100000 eV of 1,6 10^-14 Joule is.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-24 07:25:31 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Is de anode de negatieve plaat? Ik heb als antwoord op deeltje c) wat is de potentiële energie bij het verlaten van de kathode 100000 eV, wordt met 'het verlaten van de kathode' op de anode bedoeld? Anders begrijp ik niet goed waarom de Epot van de anode wordt gelijk gesteld aan het antwoorden op vraag c.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En wat is dan de potentiële energie van de kathode?

Anne-Sophie ( 2016-05-24 07:27:20 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-23 07:31:55 -0500

Aantal keer gelezen: 258 keer

Laatst gewijzigd: Jun 01 '16