Stel je vraag
0

fysica hydrostatica

asked 2018-05-15 15:38:42 -0500

Sam.Nijssen gravatar image

Hallo,

Ik snap niet goed hoe ik kan weten wat de juiste oplossing op deze vraag is?

Alvast bedankt!

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-15 15:52:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\hydrostatica vraag.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-15 15:38:42 -0500

Aantal keer gelezen: 24 keer

Laatst gewijzigd: May 15