Stel je vraag
0

fysica hydrostatica

asked 2018-05-15 16:01:52 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-05-15 16:24:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik twijfel tussen B en C. Hoe kan ik bepalen welk antwoord juist is?

Alvast bedankt!

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-15 16:12:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je voor C kiest dat zeg je dat de archimedeskracht van water / olie hetzelfde is als water / lucht. Dat kan niet want de dichtheid van olie is groter dan lucht.

Dus moet het B zijn. Er zijn hier archimedes krachten van water en olie en die duwen het balletje hoger dan bij een water/lucht scheidingsfase.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-15 16:01:52 -0500

Aantal keer gelezen: 179 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '18