Stel je vraag
0

fysica dynamica

asked 2018-05-16 15:37:23 -0500

Sam gravatar image

Hallo,

Ik weet dat de functie een kwadratische functie moet zijn, maar hoe weet ik nu of het C of D is?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-16 16:12:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

v = g t

Ekin = mv²/2 = m (gt)² /2 = (mg²/2) t²

De grafiek is dus van de vorm at² met a een positieve constante ==> oplossing C

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En waarom kan het D dan niet zijn?

Sam ( 2018-05-17 06:49:30 -0500 )edit

Dat is een bergparabool, dus met een negatieve a.

Myriam@REBUS ( 2018-05-17 13:26:08 -0500 )edit

Oke nu snap ik het, dankjewel!

Sam ( 2018-05-17 16:21:29 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-16 15:37:23 -0500

Aantal keer gelezen: 67 keer

Laatst gewijzigd: May 16 '18