Stel je vraag
0

fysica kernfysica

asked 2018-05-17 06:56:32 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-05-17 09:12:46 -0500

Hallo,

Ik vind deze soort vragen vrij ingewikkeld. Hoe kan ik zo'n vraag het best oplossen?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-17 10:50:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Na 330 dagen heeft de eerste stof 4 halveringsperioden gehad. De activiteit is dan gedaald van 4A naar A/4.

Na deze periode is de activiteit van calcium met een factor 4 gedaald (2 halveringsperioden), dus van A naar A/4

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-17 06:56:32 -0500

Aantal keer gelezen: 134 keer

Laatst gewijzigd: May 17 '18