Stel je vraag
1

Omgekeerd evenredig

asked 2016-05-24 04:43:19 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

Bij omgekeerd evenredigheid hebben we gezien dat als x stijgt met p%, y afneemt met 100p/100+p%.

Als ik dit toepas bij deze oefening kom ik telkens iets anders uit dan het eigenlijke antwoord, nl 20%.

Kan je deze formule dan niet toepassen bij elke omgekeerd evenredigheid?C:\fakepath\image.jpeg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-05-24 07:24:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt het dan ook helemaal juist gedaan en het aangegeven antwoord is fout. De ventilatie stijgt met 25%, dan kan de andere evenredige grootheid niet dalen met 25%. Bewijs: (100-25)(100+25)/10000= (10000-625) /10000 en dat is geen 1 Als je daarentegen (100-20)(100+25)/10000 neemt kom je op 1 uit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2016-05-24 04:43:19 -0500

Aantal keer gelezen: 204 keer

Laatst gewijzigd: May 24 '16