Stel je vraag
0

biologie zenuwstelsel

asked 2018-05-19 08:11:10 -0500

Sam gravatar image

De hoeveelheid neurotransmitters, die per tijdseenheid door een bepaalde zenuwcel in een synapsspleet wordt gebracht, is niet constant. Waar hangt deze hoeveelheid vanaf?

A) De sterkte van aankomende impulsen B) De frequentie waarmee impulsen aankomen C) De herkomst van aankomende impulsen D) De mate van depolarisatie van het presynaptische membraan

Kan iemand mij uitleggen waarom B het juiste antwoord is en waarom de andere mogelijkheden fout zijn?

Alvast bedankt,

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-05-23 08:03:41 -0500

Martine@REBUS gravatar image

De frequentie moet voldoende zijn, anders zal de zenuw niet geprikkeld zijn en zal ze geen informatie doorgeven.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Bedankt, Martine!

Sam ( 2018-05-23 08:37:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-19 08:11:10 -0500

Aantal keer gelezen: 272 keer

Laatst gewijzigd: May 23 '18