Stel je vraag
0

Wiskunde: Algebra vraag 1.1.6

asked 2018-05-20 11:33:27 -0500

Alix.Piessevaux gravatar image

Beste,

Deze soort vraag weet ik nooit. Waar staat dit in de theorie?

Alvast Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-20 12:13:56 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit is een veelterm. Je kan deze uitwerken met de reststelling: delen door x-1 komt neer op 1 invullen in de veelterm en de rest bepalen. Je kan ook de Euclidische deling uitvoeren. Als je beide resten bepaald hebt kan je de uiteindelijke deling uitvoeren en de rest daarvan bepalen. Zie afbeeldingC:\fakepath\oef 1.1.6.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2018-05-20 11:33:27 -0500

Aantal keer gelezen: 171 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '18