fysica 4.3.5 vraag G

asked 2018-05-21 01:40:04 -0500

Adara gravatar image

oefening 4.3.5 op pagina 55 ( oefening van cursus vorig jaar)

Voor G vragen ze, welke van de vier grafieken van Ep(x) is de correcte voor het geval C? ( x=0 op de negatieve plaat) Geval C was dat gene waarbij de positieve plaat geaard was.

Ik heb mijn oefening getekend zodat u me beter kan verbeteren.

Zoals het uit mijn uitwerking blijkt zou op afstand d van de negatieve plaat Ep gelijk zijn. Wat volgens me niet kan, want Ep en r zijn rechtevenredig? Als r of d toeneemt zou Ep ook toenemen?C:\fakepath\oefening 4.3.5.jpg

edit retag flag offensive close merge delete