Stel je vraag
0

fysica elektrodynamica

asked 2018-05-27 05:29:27 -0500

Sam gravatar image

Hoe los ik deze oefening het best op?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-27 08:33:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

P=I²R

Stroom wordt gelijk verdeeld tussen R1 en R2. Maar bij de volgende splitsing gaat er meer stroom door R3 dan door de R4 + R5 in serie. R3 zal het grootste vermogen hebben.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Krijgt R3 meer stroom omdat er bij R4 + R5 meer weerstand is?

Sam ( 2018-06-02 08:18:35 -0500 )edit

Zo kan je het ook stellen.

Myriam@REBUS ( 2018-06-02 12:15:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-27 05:29:27 -0500

Aantal keer gelezen: 135 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '18