Stel je vraag
0

biologie, gentechnologie

asked 2018-05-27 08:57:06 -0500

Adara gravatar image

klopt het dan men gentechnologie, genoverdracht niet moet kennen voor ingangsexamen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-31 10:04:18 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Klopt, maar voor de zekerheid zou ik de rest eens lezen, aangezien ze toch soms buiten hun leerstof durven gaan...

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-05-27 11:10:59 -0500

Sam gravatar image

Ja enkel PCR staat nog op het leerstofoverzicht, maar je kan best wanneer je nog tijd over hebt het toch eens doornemen, want het is al eerder gebeurd dat er vragen werden gesteld over onderwerpen die van het leerstofoverzicht waren afgehaald.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oky, dank u

Adara ( 2018-05-27 14:42:03 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-27 08:57:06 -0500

Aantal keer gelezen: 101 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '18