Stel je vraag
0

Chemie: chemisch rekenen 4-OII-03

asked 2018-05-27 10:15:40 -0500

Lise.DePreter gravatar image

updated 2018-05-27 12:11:32 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik weet niet goed of mijn werkwijze fout is, maar mijn oplossing is 2,5 x 10^-7 (antwoord C). Ik heb uit de gegevens aantal mol berekend en deze gedeeld door 2 om zo tot mol/L te komen. Het juiste antwoord is 4,6 x 10^-6 (B). Wat doe ik precies fout in mijn uitwerking? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
2

answered 2018-05-27 11:27:21 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Ik denk dat antwoord C (2,5 . 10-7) het juiste antwoord is?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Het is zoals door Britt en jezelf aangegeven antwoord C dat het correcte antwoord is.

Koen@REBUS ( 2018-05-27 12:08:09 -0500 )edit

Dankjewel!

Lise.DePreter ( 2018-05-30 06:13:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-27 10:15:40 -0500

Aantal keer gelezen: 89 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '18