Stel je vraag
0

chemie, isomeren

asked 2018-05-27 12:20:41 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-30 14:09:27 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hebben alle isomeren altijd verschillende chemische en fysische eigenschappen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-29 08:36:25 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Probeer zelf eens te redeneren. Wat denk je en geef een goede argumentatie waarom wel of waarom niet !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-27 12:20:41 -0500

Aantal keer gelezen: 128 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '18