Stel je vraag
0

Olympiade fysica 2009

asked 2018-05-29 09:48:33 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Deze vraag komt uit de olympiade Op een gloeilamp A staat 60 W/230 V, op een andere gloeilamp B staat 100 W/230 V. Beide lampen worden in serie aangesloten op een stopcontact (230 V). Dan is:

a. de spanning over lamp A groter dan deze over lamp B.

b. de spanning over lamp B groter dan deze over lamp A.

c. de spanning over beide lampen gelijk.

d. de spanning die over elke lamp staat niet te bepalen met deze gegevens.

Het antwoord is A, wat ik niet snap want ik dacht dat B juist was

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-05-29 12:10:07 -0500

Er zijn verschillende methodes om dit op te lossen:

1) Redeneren op basis van de weerstand en serieschakeling

  • Uit $P_A=U_A^2/R_A$ haal je $R_A=U_A^2/P_A$ en gelijkaardig voor $R_B=U_B^2/P_B$
  • Doordat de vermogens zich verhouden als $P_A < P_B$ zal de weerstand $R_A$ dus groter zijn dan weerstand $R_B$ (voor beide nominaal dezelfde spanning $U=U_A=U_B=230V$)
  • Als we de weerstanden dan in serie schakelen en aansluiten op dezelfde bron $U=230V$ is de stroom $I$ door beide gelijk
  • De spanning over een weerstand is gelijk aan $U=RI$ en de stroom is gelijk dus de spanningen verhouden zich als de weerstanden: $U_A$ is groter dan $U_B$

2) Alles uitrekenen

  • Weerstanden bepalen uit gegevens in opgave voor A en B
  • Totale weerstand serieschakeling bepalen
  • Stroom bepalen van gehele kring
  • Spanning per weerstand met wet van Ohm

! Opgelet: gebruik niet de vermogens uit de opgave als de vermogens in de serieschakeling. De gegeven informatie geldt enkel als over de weerstand A of B de gehele 230V wordt gezet, door ze in serie te plaatsen krijgen ze maar een deel van de totale spanning

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2018-05-29 09:48:33 -0500

Aantal keer gelezen: 59 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '18