Stel je vraag
0

fysica gaswetten

asked 2018-05-29 14:00:56 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-05-29 14:01:22 -0500

Ik heb kunnen berekenen dat er zich uiteindelijk 2,15 mol gas in het linkervat bevindt. Maar hoe weet ik in welke richting de vloeistof vloeit gedurende het afkoelen van het linkervat?

Alvast bedankt!

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-29 14:38:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als het linker vat afkoelt 'krimpt' het gas toch? Dan verwacht ik dat het water van rechts naar links zal stromen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, Myriam!

Sam ( 2018-06-10 13:20:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-29 14:00:56 -0500

Aantal keer gelezen: 79 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '18