Stel je vraag
0

fysica gaswetten

asked 2018-05-29 14:19:05 -0500

Sam gravatar image

Hoe los ik dit het beste op?

Alvast bedankt!

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-29 14:33:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor het opendraaien van de kraan is er evenwicht in elk van de beide reservoirs. Links: V, p, n en in het andere deel 2V, p, 2n (het tussenschot (zuiger) is verplaatsbaar, dus als het op zijn plaats blijft is de druk links en rechts van het tussenschot gelijk. Voor rechts: V, 2p, 2n en 2V, 2p, 4n

Er is in totaal 9n gas aanwezig. Als je de kraan opent zal de druk zich verdelen en bekom je p=3/2 en n=9

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke bedankt! Kom je aan die p=3/2 door de druk van het linker reservoir en het reservoir op te tellen en dan te delen door 2?

Sam ( 2018-06-10 13:20:17 -0500 )edit

Je kan ook PV=nRT gebruiken. Maar met 2 gelijke volumes is het logisch dat je een gemiddelde krijgt.

Myriam@REBUS ( 2018-06-10 13:33:29 -0500 )edit

Dankjewel!

Sam ( 2018-06-10 14:03:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-29 14:19:05 -0500

Aantal keer gelezen: 36 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '18