Stel je vraag
1

vraag 3.9.3

asked 2016-05-25 02:22:33 -0500

Ann-Sophie.Lambrechts gravatar image

updated 2016-05-25 02:24:31 -0500

Bij deze oefening had ik eerst de berekening met dx uitgevoerd maar dan kwam ik de oplossing niet uit. Daarna had ik de oplossing met dy uitgevoerd en kwam ik wel de oplossing uit, maar ik dacht dat het geen verschil uitmaakte of je nu omzet naar x of omzet naar y?

image description image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-05-25 02:39:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ann-Sophie, Bij de eerste methode ga je ervan uit dat er voor de liggende parabool alleen de functie y=x^(0.5) is, maar er is ook nog de functie y=-x^(0.5)

Je bent dus een stukje van de functie onder de x-as vergeten en daarom heb je oppervlakte tekort.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-25 02:22:33 -0500

Aantal keer gelezen: 188 keer

Laatst gewijzigd: May 25 '16