Stel je vraag
0

wiskunde, evenredigheid

asked 2018-05-30 08:45:08 -0500

Adara gravatar image

A/B= -C en C is een constante

Is A en B dan nog steeds rechtevenredig met elkaar of niet? welke invloed heeft die - teken?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-30 09:24:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

A is nog steeds recht evenredig met B want als A groter wordt zal B ook groter worden. Een constante is een constante, ook met een negatief teken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-30 08:45:08 -0500

Aantal keer gelezen: 53 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '18