Stel je vraag
0

Chemisch evenwicht, 6-Xtra-1

asked 2018-05-30 09:12:09 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-05-30 14:03:42 -0500

Koen@REBUS gravatar image

6-Xtra-1

In een verzadigde oplossing van Cu(OH)2 is vast Cu(OH)2 in evenwicht met zijn ionen. Waardoor neemt bij constante temperatuur de Cu2+-ionencentratie in de oplossing toe?

In evenwicht met zijn ionen dus: Cu(OH)2 ⇌ Cu2+ + 2 OH-.

  • A - toevoegen van vast NaOH
  • B - toevoegen van HNO3-oplossing
  • C - door toevoegen van vast Cu(OH)2
  • D - door langzaam indampen

Zou iemand kunnen uitleggen hoe je aan deze oplossing komt? Wat is het effect van langzaam indampen?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-05-30 14:02:55 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-05-30 14:07:08 -0500

A: toevoegen van vast NaOH zorgt voor meer OH- ionen omdat NaOH een sterke base is die volledig splitst in Na+ en OH-, waardoor het evenwicht naar links verschuift en dus de concentratie aan    Cu 2+ zal dalen.

B: toevoegen van HNO3-oplossing. De gevormde H+ ionen (daar salpeterzuur een sterk zuur is) vormen samen met de OH--ionen water. Hierdoor gaat de concentratie OH- ionen dalen en verschuift het evenwicht naar rechts. Dus de concentratie Cu2+ zal toenemen **= dus de juiste oplossing.**

C: door toevoegen van vast Cu(OH)2 gebeurt er niets omdat vast Cu(OH)2 een vaste stof is en niet voorkomt in de formule van de evenwichtsconstante.

D: indampen zorgt er dan voor dat alle concentraties gaan toenemen en het evenwicht zal zich terug herstellen en alle concentraties gaan terug naar hun oorspronkelijke waarde om aan de evenwichtsconstante te voldoen. Dus de **concentratie** Cu 2+ blijft uiteindelijk gelijk.
edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heel erg bedankt Koen!

Britt.Valentyn ( 2018-05-30 14:04:37 -0500 )edit
0

answered 2018-05-30 09:44:02 -0500

Britt.Valentyn gravatar image
  • A: toevoegen van vast NaOH zorgt voor meer OH- ionen waardoor het evenwicht naar links verschuift en dus minder ionen.

  • B: toevoegen va HNO3-oplossing - ik dacht dat de gevormde H+ dan samen met de OH--ionen water zou vormen, waardoor de ionenconcentratie daalt?

  • C: door toevoegen van vast Cu(OH)2 - evenwicht verschuift naar rechts - ionenconcentratie stijgt?

  • D: indampen zorgt er dan voor dat alle concentraties dalen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

B: als OH daalt zal Cu in oplossing stijgen. C: Er was al vaste stof, en dat is niet betrokken in de evenwichtsreactie. D: De concentraties blijven bij traag indampen gelijk, er ontstaan alleen wat meer kristallen.

Myriam@REBUS ( 2018-05-30 13:41:12 -0500 )edit

Oké, bedankt Myriam!

Britt.Valentyn ( 2018-05-30 14:03:20 -0500 )edit
0

answered 2018-05-30 09:28:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Schrijf de evenwichtsvergelijking uit: K= [Cu ] [OH]² Wat gebeurt er als de [OH] daalt bij het toevoegen van zuur?

Langzaam indampen zorgt er volgens mij voor dat het water verdampt en er opgelost Cu(OH)2 uitkristalliseert.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-30 09:12:09 -0500

Aantal keer gelezen: 330 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '18